Mind the Conflict

Mind the Conflict הנו מודל התערבות המאפשר לאנשים לפתח הסתכלות מחודשת ומיטיבה על מצבי קונפליקט ואי הסכמה וללמוד כלים יעילים המאפשרים הטמעה של תפיסה חדשה זו.

המודל מאפשר לאנשים לעבור מהתנהלות אוטומטית במצבי סכסוך ואי הסכמה, אשר לרוב מובילה להסלמה, להתנהלות מודעת המובילה לקידום פתרונות ולבנייה חיובית של יחסים.

אנשים אשר עברו הכשרה בשימוש במודל מפתחים יכולות כגון:

ניהול קונפליקטים בצורה בונה ולא הרסנית.
מניעת הסלמה של אי הסכמות וויכוחים.
קידום הבנה ושותפות גם במקום בו ישנם חילוקי דעות.

משתלמים של המודל מפתחים שפה וגישה חדשה להסתכלות על קונפליקטים, אותה הם יכולים להטמיע בכל מעגלי החיים. תהליך הלמידה וההטמעה ההוליסטי מאפשר לאנשים לשים את עצמם בנעלי האחר ולקחת אחריות על הסיטואציה,במצבי עימות ואי הסכמה.

המודל הינו דינמי ומודולרי וניתן להתאמה לסביבות וצרכים שונים.